Nieuws

MENVERENIGING HET WAPENVELDS GERIJ

Secretariaat Bertine Bouw
Heerderweg 73
8161 BL Epe
Tel. 06-51164092
henrico@4kantemeter.nl

Aan de leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 Maart a.s. om 20.00 uur in het clubhuis van de vereniging.

AGENDA

1. Opening voorzitter

2. Notulen van de najaarsvergadering d.d. 14 november 2018

3. Ingekomen stukken of mededelingen

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag 2018 en begroting 2019 penningmeester

6. Verslag kascommissie / benoeming nieuw kascommissielid

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden

R. de Weerdt is aftredend en niet herkiesbaar
G. Steenbergen is aftredend en herkiesbaar als penningmeester
G. Bredewout is aftredend en herkiesbaar als algemeen bestuurslid ritten
T. van Eelen is verkiesbaar als algemeen bestuurslid wedstrijden

8. Activiteiten 2019

9. Rondvraag

10. Sluiting